Logo - 100th

Raymond Riyoso Nosaka
100th Infantry Battalion

ray_photo.jpg